صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۷ - احدیه الجمع

احدیت که جمع اندر بیانست

بلا اسقاط ولا اثبات آنست

بلا اثبات ز آن باشد محقق

که از هر نسبتی فرد است و مطلق

بلا اسقاط ز آنره که در وی

نسبها مندرج باشد پیاپی

بود خود جمع در این پاک حضرت

احدیت دگر هو واحدیت