گنجور

 
صفی علیشاه

زا و تاد ار بپرسی چار مردند

که هر یک در مقام خویش فردند

جهانرا در مقام حفظ و سکنند

جهات سته را این چار رکنند

محل نظره خلاق کونند

معین ملک و خود در عین عونند

 
sunny dark_mode