گنجور

 
صفی علیشاه

اگر داری تو قلب و سمع بشنو

بیان انصداع الجمع بشنو

ظهور کثرت اندر وحدتست آن

پس از جمع اعتبار فرقتست آن

بمعنی فرق بعد از جمع اینست

محیطی قطره را در آستین است

 
sunny dark_mode