گنجور

 
صفی علیشاه

دگر از اصطلاحات انزعاج است

که نزد سالکان حق رواج است

تحرک قلب را سوی خداوند

ز تأثیر سماع و صحبت و پند

دلی کو را بحق رفتار باشد

ز حق توفیق استشعار باشد

 
sunny dark_mode