صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۲۷ - انصداع الجمع

اگر داری تو قلب و سمع بشنو

بیان انصداع الجمع بشنو

ظهور کثرت اندر وحدتست آن

پس از جمع اعتبار فرقتست آن

بمعنی فرق بعد از جمع اینست

محیطی قطره را در آستین است