گنجور

 
سعدی

نظر به چشم ارادت مکن به صورت دنیا

که التفات نکردند بر وی اهل معانی

پیاده رفتن و ماندن به از سوار بر اسپی

که ناگهت به زمین برزند چنانکه نمانی

 
sunny dark_mode