گنجور

 
سعدی

عالمی معتبر را مناظره افتاد با یکی از ملاحده لَعنهُم الله عَلی حِدَه و به حجت با او بس نیامد. سپر بینداخت و برگشت. کسی گفتش: تو را با چندین فضل و ادب که داری با بی‌دینی حجت نماند؟ گفت: علم من قرآن است و حدیث و گفتار مشایخ و او بدینها معتقد نیست و نمی‌شنود. مرا شنیدن کفر او به چه کار می‌آید؟

آن کس که به قرآن و خبر زو نرهی

آن است جوابش که جوابش ندهی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode