گنجور

 
سعدی

همسایه که میل طبع بینی سویش

فردوس برین بود سرا در کویش

وآن را که نخواهی که ببینی رویش

دوزخ باشد بهشت در پهلویش

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode