گنجور

 
رضی‌الدین آرتیمانی

رود از رفتنت فرزانه از هوش

شود از دیدنت دیوانه عاقل

ز دنیا کام ما حاصل نگردد

که کام ما ز ناکامی است حاصل

چو شوری نیست چه پائی و چه سر

چو عشقی نیست چه سنگی و چه دل

 
sunny dark_mode