گنجور

 
اوحدی

در عشق تو از سر بنهادم هستی

زین پس من و شوریدگی و سرمستی

با روی تو حالی و حدیثی که مراست

در نامه نبشتم که زبانم بستی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode