گنجور

 
ابوسعید ابوالخیر

عهدی به سر زبان خود بربستی

صد خانه پر از بتان یکی نشکستی

تو پنداری به یک شهادت رستی

فردات کند خمار کاکنون مستی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode