گنجور

 
اوحدالدین کرمانی

مهتری باش و هرچه خواهی کن

نه بزرگی به مادر و پدر است

نافهٔ مشک را ببین به مَثَل

کاین مثالی بزرگ و معتبر است

کاو زآهو گرفت عزّ و شرف

تا به بوی لطیف مشتهر است

 
sunny dark_mode