گنجور

 
اوحدالدین کرمانی

در عشق توَم ذخیره ناکامی و بس

پایان غم تو بی سرانجامی و بس

گفتی که زعشق ما چه حاصل داری

آوازه و گفت و گو و ناکامی و بس

 
sunny dark_mode