اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب السادس: فی ما هو جامع لشرایط العشق و المشاهَده و الحسن و الموافقه و ما یلیق بهذا الباب » شمارهٔ ۹۶

در عشق توَم ذخیره ناکامی و بس

پایان غم تو بی سرانجامی و بس

گفتی که زعشق ما چه حاصل داری

آوازه و گفت و گو و ناکامی و بس