گنجور

 
اوحدالدین کرمانی

حُسنی که گواه صنع معبود بود

چون حسن بتم زلطف موجود بود

رو بر در او ایاز می باش مُدام

تا عاقبت کار تو محمود بود