گنجور

 
اهلی شیرازی

از هر چه در این دایره موجود بود

مقصود شناسایی معبود بود

مقصود حق از وجود ما معرفتست

ور نی ز وجود ما چه مقصود بود

 
sunny dark_mode