گنجور

 
اوحدالدین کرمانی

مرهم طلبی به گرد دلریشان گرد

با محتشمی به گرد درویشان گرد

کعبه به حقیقت دل درویشان است

حَجّت باید، گردِ دل ایشان گرد

 
sunny dark_mode