گنجور

 
عرفی

بحضرت تو مرا نسبتی است عرض کنم

بشرط آنکه کند خرده بین زبان کوتاه

بغایبانه محبت زنم زلیخایی

که یوسفم تو ملک سیرتی بصورت ماه

اگر تفاوتی اندر میانه یافت شود

همین بود که تو درمصری و منم درچاه

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode