گنجور

 
عرفی

چه گویمت که نیرزد بگفتگو«عرفی»

ز عهد ماضی و حال آنچه در گذر دیدم

ز عیش و بی غمی عهد پیش باز مپرس

که عیشش از سخن راست تلختر دیدم

ز درد ناقص این عهد هم سؤال مکن

که صد ملامت از این درد بی ثمر دیدم

ز سوز و ماتم این روزگار دلگیرم

که خنده بی نمک و گریه بی اثر دیدم

 
sunny dark_mode