گنجور

 
عرفی

اگر ملازم شعرم مدان که بی خبرم

ز راز صوفی و نقل فقیه و علم حکیم

زمانه راهمه کاویده و نیافته ام

به از ترانه اطفال و ترهات ندیم

وگر نه جهل و خرد را بحکم استعداد

علوم خوانده و ناخوانده می‌کنم تعلیم

 
sunny dark_mode