گنجور

 
عنصری

اگر چه باد ندارد ز نقش و عطر خبر

بتابش اندر نقاش گردد و عطار

گهی بگستردش همچو مشگ بر لاله

گهیش توده کند چون بنفشه بر گلزار

گهش چو سلسله دارد شکسته بر پیوند

گهش چو دایره دارد کشیده بر پرگار

ازوست رونق آن روی و این چنین نشگفت

که ابر تیره بود رونق شکفته بهار