گنجور

 
حکیم نزاری

ای صنمِ خرگهی خیمه برون زد بهار

گر ز جهان آگهی بادۀ نوشین بیار

خیز به بستان خرام باده همی خور مدام

گشته جهانی به کام دست ز شادی مدار

در دلِ لاله ز باد عنبرِ سارا فتاد

دستِ صبا چون گشاد نافۀ مشکِ تتار

ای پسرِ سیم تن گشت شکفته سمن

وز خوشی آخر چمن زار شد و مستعار

خیز نزاری و شو باغ نو و یارِ نو

نغمۀ مرغان شنو از سرِ هر شاخ سار

 
sunny dark_mode