گنجور

 
نشاط اصفهانی

اگر اینست غم عشق فزون خواهد شد

اگر اینست دل غمزده خون خواهد شد

میکند زلف تو گر سلسله داری زین سان

عقل‌ها بر سر سودای جنون خواهد شد

جلوه ی سرو قبا پوش من ار خواهد دید

زاهد از خرقه ی سالوس برون خواهد شد

موکب عشق جهان تا بجهان خواهد تاخت

رایت عقل بیک گام نگون خواهد شد

جان برون میرود و میرسد از پی جانان

گودرون آی که بیگانه برون خواهد شد

دولت حسن جهانگیر تو ای شوخ مگر

ملک شاه است که هر روز فزون خواهد شد

ره بجان آری از ناله ی جانسوز نشاط

بانک بلبل سوی گل راهنمون خواهد شد