گنجور

 
نیر تبریزی

عکس تو تا بر آینۀ ساغر اوفتاد

عشاق را هوای می اندر سر اوفتاد

دل عاشق دهان تو گردید و تنگ شد

تن مایل میان تو شد لاغر اوفتاد

هندوی خال از پی دزدیدن نمک

سوی لب تو آمد و بر شکر اوفتاد

 
sunny dark_mode