گنجور

 
مولانا

بعضی به صفات حیدر کرار‌ند

بعضی دیگر ز زخم تو بیمار‌ند

عشقت گوید درست خواهم در راه

گویی تو که نی شکستگان بسیار‌ند