گنجور

 
میلی

عشّاق که ترک ره دلدار گرفتند

از غیرت همراهی اغیار گرفتند

تا با خبر از صحبت اغیار نباشم

در پیش من،‌ از هم، خبر یار گرفتند

شادم که نخواهد سوی اغیار نظر کرد

در بزمش اگر جای من زار گرفتند

امّید حمایت ز کسانی که مرا بود

از ناکسی‌ام جانب اغیار گرفتند

از بس که به عاشق‌طلبی نام برآورد

خلقی سر راهش پی اظهار گرفتند

میلی به سر راه تو جمعند رقیبان

از یار مگر رخصت آزار گرفتند؟

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode