گنجور

 
میلی

گشوده لب به حدیث ترحم‌آمیزی

ربوده دل به نگاه تبسم‌آمیزی

دان از نگاه غزالان وحشی‌ام نرمید

که گشته‌ام سگ آهوی مردم‌آمیزی

به زیر زلف، رخش را عرق‌فشان بنگر

ببین به ظلمت شب، ماه انجم‌آمیزی

خوش آنکه در نظر غیر چون سلام کنم

دهی جواب سلام تبسم‌آمیزی

جفای یار عجب نعمتی‌ست میلی، شکر!

که منعمی ز جفای تنعم‌آمیزی