گنجور

 
میبدی

۱ - النوبة الاولى: قوله تعالی: «بسم الله الرحمن الرحیم» بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان.

۱ - النوبة الثانیة: این سوره مریم نود و هشت آیتست و نهصد و هشتاد و دو ...

۱ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: «بسم الله الرحمن ...

۲ - النوبة الاولى: قوله تعالی: «و اذکر فی الکتاب مریم» ...

۲ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: «و اذکر فی الکتاب مریم»

۲ - النوبة الثالثة: قوله: «و اذکر فی الکتاب مریم»

۳ - النوبة الاولى: قوله تعالی: و أنذرهم یوم الحسرة بیم نمای ایشان را از روز نفریغ.

۳ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: «و أنذرهم یوم الحسرة» ...

۳ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: «و أنذرهم یوم الحسرة» ...

۴ - النوبة الاولى: قوله تعالی: «جنات عدن» بهشتهای همیشی، ...

۴ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: «جنات عدن» نصب بدل من قوله ...

۴ - النوبة الثالثة: قوله: «جنات عدن التی وعد الرحمن ...

sunny dark_mode