گنجور

 
مسعود سعد سلمان

از باغ مکن بیش بنفشه که بنفشه

در نسبت زلف تو همی دارد دعوی

اندر دو بناگوش ممال ای پسر آن را

ترسم که رسد زو به بناگوش تو عدوی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode