گنجور

 
مسعود سعد سلمان

هندسی یاری ای یار عزیز

بر تو هندسه چون تو بر من

گر به قولت نشود نقطه همی

منقسم ای صنم نقطه دهن

از برای چه دهان تو همی

منقسم گردد هنگام سخن

 
sunny dark_mode