گنجور

 
مسعود سعد سلمان

ای بت شکر لب شیرین دهان

خوبتر از عمری و خوشتر ز جان

روزه همی داری مردم کشی

راست نیایند به هم این و آن

هر چه تو را دارد از روزه سود

داردت از کشتن عاشق زیان

 
sunny dark_mode