گنجور

 
مسعود سعد سلمان

ای بت صیاد جز از تو که دید

صیدی که صید کند در جهان

آلت تو غمزه و ابروی توست

صید تو زین روی دلست و روان

این نه شگفتست بتاز آنکه هست

آلت صیادان تیر و کمان

 
sunny dark_mode