گنجور

 
مسعود سعد سلمان

ای دلارام روز مار اسپند

دست بی جام لعل می مپسند

خرمی در جهان خرم بین

شادمانی کن و بناز بخند

ز آنکه عدل خدایگان جهان

بیخ جور و نیاز را برکند

شه ملک ارسلان بن مسعود

شاه گیتی گشای دشمن بند

ملک او را سپند سوز ای دوست

کاین بود رسم روز مار اسپند

 
sunny dark_mode