مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۴

دیبا به رخی بتا و زیبا به سلب

الماس به غمزه و تریاک به لب

خواهی که چو روز روشنی گیرد شب

برکش ز رخ آن ریشه دستار قصب