گنجور

 
مسعود سعد سلمان

مهمان من آمد آن بت و کرد طرب

شوخی که در او همی بماندم به عجب

چون نرگس و گل نبست نه روز نه شب

از نظاره دو چشم و از خنده دو لب

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode