گنجور

 
شمس مغربی
 

در خانقه از بهر جهت میبویی

در وی همه ذکر از این جهت میگویی

در هر جهتی ز بیجهت بیخبری

بگذر ز جهت چو بیجهت میجویی