شمس مغربی » رباعیات » شمارهٔ ۳۲

در خانقه از بهر جهت می پویی

در وی همه ذکر از این جهت می گویی

در هر جهتی ز بی جهت بی خبری

بگذر ز جهت چو بی جهت می جویی