گنجور

 
شمس مغربی
 

آن کس که بدو میشنوم میگویم

وانکس که بدو هرطرفی می‌پویم

هم اوست زمن که هر زمان میگوید

پیدا و نهان که او من و من اویم