گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
لبیبی

شماره ۱ - قصیده: چو برکندم دل از دیدار دلبر - نهادم مهر خرسندی بدل بر

شماره ۲ - قطعه منقول در تاریخ بیهقی: کاروانی همی از ری به سوی دسکره شد - آب پیش آمد و مردم همه بر قنطره شد

شماره ۳ - دو بیت منقول در ترجمان البلاغه: گر فرخی بمرد، چرا عنصری نمرد؟ - پیری بماند دیر و جوانی برفت زود

شماره ۴ - ابیات منقول در مجمع الفصحاء: فدای آن قد و زلفش که گویی - فرو هشته است از شمشاد شمشار

شماره ۵ - ابیات منقول در مجمع الفصحاء: خوشا حال لحاف و بستر آهنگ - که میگیرند هر شب در برت تنگ

شماره ۶ - ابیات منقول در مجمع الفصحاء: بنده شاعران اکنونم - آنشان باد جمله در . . .ونم

شماره ۷ - در دیوان مسعود سعد سلمان: مسعود سعد سلمان شاعر نامی در قصیدتی به مطلع: - بنظم و نثر کسی را گر افتخار سزاست

sunny dark_mode