گنجور

 
لبیبی

گر فرخی بمرد، چرا عنصری نمرد؟

پیری بماند دیر و جوانی برفت زود

فرزانه‌ای برفت و ز رفتنْش هر زیان

دیوانه‌ای بماند و ز ماندنْش هیچ سود

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode