گنجور

 
امیرخسرو دهلوی

باز زهره مطربی آغاز کرد

پیش رندان بربط خود ساز کرد

ماه روزه رفت و رخ بنمود عید

میر میخانه سر خم باز کرد

مریم خم زاد عیسی سیرتی

مرغ جانم جانبش پرواز کرد

گل نمود از پرده عشاق روی

بلبل شیدا نوا آغاز کرد

مجلسی آراست پیر میکده

تائبان را سوی خود آواز کرد

درد نوشی توبه خود را شکست

راهب دیرش بسی اعزاز کرد

بر حریفان داد ساقی باده ها

دور خسرو چون رسیده ناز کرد

 
sunny dark_mode