گنجور

 
کمال خجندی

گفت صاحبدلی به من که چراست

که تورا شعر هست و دیوان نیست

گفتم از بهر آنکه چون دگران

سخن من پر و فراوان نیست

گفت هر چند گفته تو کم است

کمتر از گفته های ایشان نیست

 
 
 
sunny dark_mode