گنجور

 
کمال خجندی

ای درد درون جان چه باشی

ای سوز درون نهان چه باشی

ای خون دل از زمین چه جویی

ای ناله بر آسمان چه باشی

ای اشک روان برون شو از چشم

در خانه مردمان چه باشی

ای بی تو تنم ننی ز جان دور

دور از من ناتوان چه باشی

ای ساکن کوی ماهرویان

در منزل نا امان چه باشی

ای آنکه ز پیش راندیم دی

امروز دگر بر آن چه باشی

ای شوخ کمال سوخت بیتو

زین سوخته بر کران چه باشی

 
sunny dark_mode