گنجور

 
کمال خجندی

نخل مدنی ثمر برآورد

پهلوی رطب شکر برآورد

حسن دگر به بصره آورد

تخلش رطب دگر برآورد

در دجله برفت پیر بغداد

دریا عوضش گهر بر آورد

ساقی بشکست جام جامی

زان جام لطیفتر برآورد

از روزنه آفتاب تبریز

در خانه برفت و در بر آورد

رومی به زمین روم زد نقب

از خاک خجند سر بر آورد

زان خاک کمال دامن افشاند

گرد از ملک و بشر بر آورد

 
sunny dark_mode