گنجور

 
کمال خجندی

عندلیبی می زند بر گل نوانی بشنوید

بوی بار آشنا از آشنائی بشنوید

از لب لیلی و مجنون نکته دارید گوش

از زبان گل و بلبل ماجرانی بشنوید

جانب مبخانه مخموران جام عشق را

می زند هر خم بزبر لب صلائی بشنوید

کوه ها در ناله اند از رفت مسنان طور

زین همه شور و شعب باری صدائی بشنوید

نوبت تبصر گذشت آن سلطنت در عصر ماست

نوبت شاهی ز ایوان گدائی بشنوید

کارها در بند وقت آمد نگه دارید وقت

وقت باشد کز لب او مرحبانی بشنوید

از خدا در هر دعائی وصل می خواهد کمال

گر نمی گوئید آمینی دعائی بشنوید

 
sunny dark_mode