گنجور

 
کمال خجندی
 

دل من صحبت دلدار دگر می طلبد

خاطرم بار دگر بار دگر می طلبد

بار بد مهر غم عاشق مسکین چو نخورد

لاجرم مونس و غمخوار دگر می طلبد

چه روم پیش طبیبی که چو دردم دانست

دمبدم بر دلم آزار دگر می طلبد

گر نهد بار جفا بار موافق بر بار

گر چه باریست گران بار دگر می طلبد

شد ملول از لب و گفتار مکرر دل تنگ

دهن تنگ شکر بار دگر می طلبد

دیده راسته نظر بر گذر سرو قدان

قامت دیگر و رفتار دگر می طلبد

بلبل است از گل با خار به آزار کمال

که گل دیگر و گلزار دگر می طلبد