گنجور

 
کمال خجندی

شماره ۱: افتتاح سخن آن به که کنند اهل کمال - به ثنای ملک الملک خدای متعال

شماره ۲: ای بر کمال قدرت تو عقل کل گواه - بر بر لوح کبریایی تو توقیع لا اله

شماره ۳: ای مه رخسار تو مطلع صبح یقین - غاشیه کبریات شهپر روح الامین

شماره ۴: ای ذات ترا ظهور عالم - چون خلعت مصطفی و آدم

sunny dark_mode