گنجور

 
خیام نیشابوری

فردا علم نفاق طی خواهم کرد،

با موی سپید قصد می خواهم کرد،

پیمانهٔ عمر من به هفتاد رسید،

این دم نکنم نشاط، کی خواهم‌ کرد؟