گنجور

 
خالد نقشبندی

امامانی کز ایشان زیب دین است

به ترتیب اسمشان میدان چنین است

علی، سبطین و جعفر با محمد

دو موسی باز زین العابدین است

پس از باقر علی و عسگری دان

محمد مهدیم زان پس یقین است