گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل

در فرقت تو چو بلبلم نوحه گران

چون دیدۀ نرگس از پی جان نگران

چون لاله ام از میان جان سوخته دل

چون غنچه ام از درون دل جامه دران

 
sunny dark_mode